תנאי שימוש
1. כללי
 
1.1 שימוש באתר זה ("האתר"), המנוהל ומופעל ע"י גלוזמן ושות', עורכי דין ("החברה"), כפוף לתנאי השימוש ("תנאי השימוש"). לאחר כניסתך לאתר והורדת חומרים או שימוש בשירותים המוענקים ע"י האתר או דרכו, הנך מסכים לתנאי השימוש והנך מוכן להיות כפוף להם ולפעול על פי כל חוק או הוראה מתאימה הנוגעת לשימוש באתר.

1.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השימוש באתר או חלק ממנו, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מראש. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי באשר לתכנים או לכל שינוי או הפסקה זמנית או מוחלטת של האתר או של החומרים, כהגדרתם להלן: "חומרים" הם כל החומרים המוצגים באתר, כולל, ללא הגבלה, פרטי קשר, קישורים, פרסומים, חומרים משפטיים, כל חומר מקצועי אחר, מסמכים, מידע, תרשימים קשורים וכדומה. שימוש באתר לאחר שינויים אלו יהווה אינדיקציה להסכמתך לשינויים שנערכו.

1.3  החברה תוכל, בכל רגע נתון, לאשר או למנוע ממך כניסה לאתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. השימוש באתר

2.1 החברה מעניקה למשתמשים באתר כניסה לתכנים מסוימים הנוגעים לשירותיה המשפטיים של החברה ולתחומי המומחיות שלה ("שירותים") ולחומרים. יתכן והשירותים והחומרים יהיו מוגנים ע"י זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני. החברה שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים הנוגעות לשירותים ולחומרים, ובשום מקרה לא יפורש דבר מהכתוב באתר כיוצר או מעניק זכות משתמעת או מפורשת או רישיון שימוש בזכויות קניין רוחני, בין אם בדרך של השתק, רמיזה או בכל דרך אחרת, אלא אם הוענק באופן מפורש בתנאי השימוש.

2.2 מלבד האמור בתנאי השימוש, אינך מורשה לייצר מחדש, לערוך, לשנות, להציג, להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בשירותים או בחומרים בכל דרך או אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, בכפוף לתנאי האישור.

2.3 בכפוף לתנאי השימוש, הנך רשאי להוריד חומרים לשימוש עצמי שאינו מסחרי בלבד, בתנאי שלא תעשה שינויים בחומרים, בין היתר, בהודעות זכויות היוצרים המופיעות בחומרים.

2.4 כתנאי לשימוש בשירותים, לא תשתמש בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה מכוח תנאי השימוש. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל דרך שיכולה להזיק, למנוע, להוות נטל או לפגום בשרת האתר או ברשתות המחוברות לשרת, או להפריע לשימוש והנאת כל צד שלישי מהשירותים והחומרים.

3. אתרים של צדדים שלישיים

 
3.1 קישורים לאתרי אינטרנט מסוימים המופיעים באתר ("הקישורים") מאפשרים לך לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים של צדדים שלישיים ("אתרים של צדדים שלישיים"). האתרים של הצדדים השלישיים אינם בשליטת החברה. החברה אינה אחראית לתכנים, לשינויים או לעדכונים המופיעים באתרים של הצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתכנים שמופיעים באתרים של הצדדים השלישיים ושאינם מדויקים או מעודכנים.

3.2 החברה מספקת לך קישורים באתר לשם הנוחות בלבד. הכללתו של קישור אינה מצביעה על תמיכתה של החברה במי מבין האתרים של הצדדים השלישיים. פרסום החברה באשר למידע הנוגע למוצרים של צדדים שלישיים או שירותים אינו מהווה תמיכה בהתאמתם של מוצרים או שירותים אלו או אחריות, ייצוג או תמיכה במוצרים או שירותים אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את  הקישורים, חלקם או כולם, בכל רגע נתון. הנך מצהיר ומסכים בזאת שהחברה לא תהיה אחראית או חייבת, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הפסד שנגרם או שנגרם לכאורה ע"י או בנוגע לשימוש בתוכן או להסתמכות עליו, טובין או שירותים הזמינים דרך הקישורים לאתרים של הצדדים השלישיים.

4. קניין רוחני, סימני מסחר, פטנטים

התוכן, החומרים, סימני המסחר והסמלים המסחריים המוצגים באתר, בין אם הינם רשומים או מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קנייניות וחוקים אחרים, הינם בבעלות החברה או שהוענק לחברה רישיון שימוש בהם. מלבד האמור בתנאי השימוש, לא מוענקת לך, באופן מפורש או מרומז, השתק או בכל דרך אחרת, רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר או סמלי המסחר של החברה המוצגים באתר בטרם קבלת הסכמתה הכתובה של החברה.
 
5. מדיניות פרטיות

5.1 החברה מכבדת את פרטיותך והיא מחויבת להגן על המידע האישי (כפי שיוגדר בהמשך) שהינך מעביר לידינו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע שהינך מעביר אלינו כאשר הינך מעוניין לקבל מסמכים וחומרים נוספים מאיתנו, או אם בחרת מכל סיבה אחרת להעביר לנו את המידע האישי שלך.

5.2 ככלל, הנך רשאי לגלוש באתר מבלי להעביר לנו מידע על עצמך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שימוש או כניסה לאתר או העברת מידע אישי דרך האתר יחשבו כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות. למטרות תנאי השימוש, "מידע אישי" כולל כל מידע שיתכן ויעשה בו שימוש למטרות זיהוי, כולל, אך ללא הגבלה, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת ביתית, ת.ד. או כל כתובת פיזית אחרת או כל פרטי קשר אחרים.

5.3 גלישה באתר הינה אנונימית. איננו אוספים מידע אישי. יתכן ונאסוף מידע לא-אישי מהמשתמשים שלנו, לדוגמא, כל מידע בלתי חסוי שהינו נגיש לנו בעת כניסתך לאתר או שימושך באתר ("מידע לא-אישי"), כדוגמת כתובת IP.

5.4 על-מנת לקבל מאיתנו כתבי עת אלקטרונים, תוכל להעביר לנו מידע אישי. החברה תשתמש במידע זה כדי ליצור עמך קשר דרך כתובת הדואר האלקטרוני בכדי לעדכן אותך על שירותים חדשים, במידה ויהיו, שהננו מעוניינים להציע לך. החברה לא תספק מידע אישי לצדדים שלישיים ללא רשותך. אנא שים לב כי במתן מידע אישי באתר שלנו, הנך מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות.

5.5 החברה משתמשת במידע כדי למלא אחר בקשותיך למידע ושירותים שונים, לעדכנך בכל הנוגע למידע משפטי שהחברה חושבת שיעניין אותך, להבין יותר טוב את צרכיך ולהעניק לך שירותים טובים יותר. יתכן והחברה תשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח אליך, בין היתר, כתבי עת אלקטרוניים, עדכונים משפטיים, הזמנות לכנסים, אירועים, מידע כללי וקישורים לאתר.

5.6 המידע האישי שלך לא יועבר לצדדים שלישיים בטרם קבלת אישורך לכך, אלא בקרות אחד מהמקרים הבאים: (א) כפועל יוצא מהשירותים שביקשת, עלינו להעביר את המידע לצדדים שלישיים (ב) ציות לדרישות החוק או צו בית משפט (ג) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בנוגע לאתר או לשימוש באתר, בינך לבין החברה (ד) אם תפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין (ה) על-מנת לאכוף את תנאי השימוש (ו) במקרים דחופים, כאשר יש צורך להגן על בטחונו של אדם או בטחון הציבור. החברה תשמור מידע בשרתים מאובטחים עם גישה מצומצמת.  

5.7 בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם"), החברה מתחייבת לא לשלוח אליך כל כתובת דואר אלקטרוני מסחרית, מבלי להשיג את אישורך לכך קודם לכן ("ספאם"). בהרשמה לכתב העת האלקטרוני שלנו, אתה מעניק לנו את הסכמתך לשלוח אליך חומרים הקשורים לכתבי העת האלקטרוניים. מרגע בו הסכמה זו ניתנת, כל חומר שנשלח אליך מטעם החברה לא יחשב כספאם מכל סוג ומין אשר מהווה או יש בו כדי להוות הפרה של חוק הספאם. בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, ע"י שליחת דואר אלקטרוני לכתובת office@glusman.co.il. אם תהיה מעוניין לקבל רק סוגים ספציפיים של מידע, אנא עדכן את החברה מהו סוג המידע שהינך מעוניין לקבל בעתיד. בהרשמה לכתב העת אתה מסכים לתנאי השימוש.

5.8 למען הסר ספק, החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל להעביר מידע לא-אישי לצדדים שלישיים.

5.9 החברה נקטה בכל האמצעים המתאימים למניעת כניסה בלתי מאושרת ושימוש בלתי נאות במידע האישי שלך. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח כי לא תתאפשר כניסה בלתי מאושרת.

5.10 החברה, ביוזמתה או לבקשתך, תמלא מחדש, תתקן או תמחק כל מידע אישי בלתי שלם, מדויק או מעודכן.

5.11 יתכן והאתר ישתמש בטכנולוגיה סטנדרטית הקרויה "עוגיות" ("Cookies") בכדי לאסוף מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. אם תעדיף לא לקבל Cookies בעת הגלישה באתר, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיזהירו אותך לפני קבלת ה- Cookies ולסרב ל-Cookies. תוכל לעצב את הדפדפן כך שיחסום את כל ה-Cookies אך הדבר יפגום באופן תצורת האתר.

5.12 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אינם מהווים חלק אינטגראלי מהאתר. האתרים הללו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה לוקחת כל אחריות או חבות לגביהם בכל הנוגע לענייני סודיות או כל עניין משפטי אחר. החברה ממליצה לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתרים של הצדדים השלישיים.

5.13 השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר. שימושו של קטין באתר יהווה אינדיקציה לכך שקיבל רשות כאמור. החברה לא תהיה אחראית בכל הנוגע לשימוש הקטינים באתר.

5.14 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו מצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע ("מאגר") בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

6. ייצוג ואחריות; שיפוי

הנך מצהיר כי (א) יש לך הזכות, הכוח והסמכות להתחייב לתנאי השימוש (ב) ביצוע תנאי השימוש אינה מפר ולא יפר אף הסכם אחר אליו הנך מחויב מכוח חוק, כלל, תקנה, צו או שיפוט (ג) תמלא אחר חוקים, חוזים או הסכמים מתאימים, הקשורים לשימוש באתר זה, על חשבונך ואחריותך הבלעדיים. הנך מסכים להגן ולשפות את החברה, שותפיה, מנהליה, עובדיה ונציגיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה (כולל שכר טרחה), שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, הנובע מהבאים:  (א) מפעילויותיך הנוגעות לאתר זה (ב) מהפרה של תנאי השימוש, כולל, פרטים בלתי שלמים, בלתי מדויקים, לא מעודכנים או כוזבים שסופקו על-ידיך (ג) מכל האשמה אחרת לפיה דבר מה שהעברת דרך אתר זה או בנוגע אליו מפר זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, פרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
 
7. הסרת אחריות

7.1 החומרים והתכנים של דפי אתר האינטרנט מועברים אליך AS IS או AS AVAILABLE, ללא התחייבות מכל סוג שהיא, מפורשת או מרומזת. החברה אינה מתחייבת כי דפי אתר האינטרנט לא יופרעו או יהיו נקיים מטעויות. יתכן והחומרים, שירותים והמידע שמוצגים באתר לא יהיו מדויקים, שלמים או מעודכנים ויתכן שיכילו אי דיוקים טכניים, טעויות טיפוגרפיות (הדפסה) או טעויות אחרות.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולעשות שינויים אחרים בדפי אתר האינטרנט בכל רגע נתון.

7.2 החברה אינה מעניקה אחריות, מפורשת או מרומזת, בכל הנוגע לנגישות, דיוק או יכולת ההסתמכות על דפי אתר האינטרנט או תכניו.

7.3 המידע הכלול באתר זה מועבר למטרת אספקת אינפורמציה בלבד, ואין לייחס לו ייעוץ משפטי בכל עניין שהוא. אתר זה, כולו או חלקו, או קשר אינטרנטי עם החברה דרך אתר זה, אינם מהווים או יוצרים בינך ובין החברה יחסי עורך-דין-לקוח.

7.4 המשתמשים באתר, לקוחות או כל אחד אחר, לא יוכלו לפעול או להימנע מלפעול על בסיס התוכן הכלול באתר מבלי להשיג ייעוץ משפטי מתאים או כל ייעוץ מקצועי מתאים אחר, בנוגע לנסיבות ולעובדות הרלוונטיות, מעו"ד מורשה. החברה מסירה אחריות באופן מפורש בכל הנוגע לפעולות שנלקחו או לא נלקחו בהתבסס על התכנים המופיעים באתר, כולם או חלקם.

7.5 החברה לא תשא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, משפטי או אחר, אשר יתקבלו על ידיך כפועל יוצא מהשימוש באתר. החברה אינה אחראית לתקן או לעדכן כל מידע לאחר שפורסם באתר.

8. הגבלת חבות

8.1 השימוש באתר או בחומרים המופיעים בו יעשה על אחריותך הבלעדית. החברה לא תשא באחריות לכל הפסד, פגיעה, תביעה, חבות או נזק מכל סוג שהוא שנובעים מהבאים: (א) כל טעות או מחדל הנובע מהשירותים או החומרים הנגישים או הכלולים באתר (ב) חוסר הנגישות או הפרעה במתן השירותים או החומרים (ג) שימושך בשירותים או בחומרים (בין אם קיבלת סיוע מהחברה בשימוש בשירותים או בחומרים ובין אם לאו) (ד) תוכן השירותים או החומרים.

8.2 בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לנזקים, כולל, ללא הגבלה, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים (כולל, ללא הגבלה, שכר טרחה), בין אם מכוח חוזה, רשלנות או פעולה נזיקית אחרת, הנובעת משימוש באתר או מהשימוש בשירותים או חומרים המופיעים באתר, חוסר יכולת להשתמש, או שימוש באתרי האינטרנט המקושרים לאתר, או המידע או החומרים שנזקים אלו יתקיימו ובין אם לאו. להוציא מקרים בהם האחריות היא מנדטורית, חבות החברה לנזקים תהיה מוגבלת רק לנזק צפוי, אשר בדרך כלל כלול בחוזה, לבר מקרים של התנהגות בלתי הולמת או רשלנות גסה, ובכל מקרה, לא תעבור את סכום הנזקים הישירים. זכותך לפיצוי כספי בסכום זה תבוא במקום כל תרופה אחרת.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא מתן הודעה על כך מראש. במקרה של שינויים מהותיים בתנאי השימוש, החברה תחליף את הקישור הרלוונטי בדף הבית באתר בלינק אחר, כאשר כותרת הלינק החדש תודיע על השינוי האמור. 
 
10. החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל לסיים את השימוש באתר או בחלק ממנו, ללא הודעה מראש ומכל סיבה שהחברה מוצאת לנכון, כולל, ללא הגבלה, אם לחברה יש סיבה להאמין שהפרת את תנאי השימוש. החברה לא תהיה אחראית, לך או כלפי צד שלישי, בשל כל סיום של גישתך לאתר או לחלק ממנו.
 
11. סמכות השיפוט בכל סכסוך או טענה משפטית שתעלה מהשימוש באתר, לרבות ביחס לתנאי השימוש וכל עניין הנובע מהם, מוקנית לערכאה המשפטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד, שתדון ותפסוק רק על פי דיני מדינת ישראל.

12. במקרה של בטלות או אי חוקיות של אחד מהתנאים המופיעים בתנאי השימוש, תוקפם של יתר התנאים לא יפגע.